‘ਮਜ਼ਬੂਰੀ‘

0
219

 ‘ਮਜ਼ਬੂਰੀ’

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ (ਬੁਢਲਾਡਾ) 94176 42327

ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪੀਣ–ਖਾਣ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਨੂੰ।

ਇਥੇ  ਸ਼ੈਰ – ਸਪਾਟਾ  ਚੰਗਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ।

ਮਹਾਨ  ਤੋਂ  ਮਹਾਨ  ਕੰਮ  ਕਰ  ਇਸ  ਦੁਨੀਆਂ  ਤੇ,

ਹਰ   ਕੋਈ   ਚਾਹੁੰਦਾ  ਇਥੇ  ਨਾਂ  ਚਮਕਾਉਣ  ਨੂੰ।

ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆ ਦੇ ਵਾਂਗ  ਰਹੀਏ,

ਕੀਹਦਾ  ਚਿੱਤ  ਕਰੇ  ਦਿਨ–ਰਾਤ  ਭਾਰ  ਢੋਣ  ਨੂੰ ?

ਹਰ  ਕੋਈ  ਚਾਹੁੰਦਾ  ਲੰਘੇ  ਖੁਸ਼ੀਆਂ  ‘ਚ ਹਰ ਪਲ,

ਕੀਹਦਾ  ਚਿੱਤ  ਕਰੇ  ਸਮਾਂ ਗ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਲੰਘਾਉਣ ਨੂੰ ?

ਪਰ ਮੇਜਰ  ‘ਮਜ਼ਬੂਰੀ’ ਕਰਵਾ  ਦਿੰਦੀ  ਸਭ–ਕੁਝ,

ਕੌਣ  ਚਾਹੁੰਦਾ  ਕਿਸੇ  ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ  ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ?