ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ?

0
250

ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ?