ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ?

0
240

ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ?