ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ

0
613

ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ

ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਨੇਕੀ, ਸੇਵਾ, ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ, ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ।

ਜਾਓ ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ।

ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਓ।

ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ, ਰਮਾਇਣ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ, ਗੀਤਾ, ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਲਓ।

‘ਸਨੇਹੀ’ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੈ, ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਓਸ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਸਨੇਹੀ’ (ਜਲੰਧਰ)-92561-04826