ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ।

0
321

33440cookie-checkਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ।