ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ।

0
325

33440cookie-checkਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ।