ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੇ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ !

0
213

ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੇ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ !

ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ
ਹੇ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭੂ!
ਤੇਰੀ ਉਸਤਤਿ ਹੈ,
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ,
ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ‘ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ
ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੈ,
ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟਦੀ ਹੈ।
ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,
ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਹੈ।
‘ਦੀਪ’ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੈ,
ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਪ, ਮੋਬਾ: 9316830522