ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੋਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ?

0
219

34600cookie-checkਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੋਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ?