ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਲੰਬੀ ਓਇ ਰੱਬਾ ! ਮਾਵਾਂ ਦੀ

0
199

71710cookie-checkਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਲੰਬੀ ਓਇ ਰੱਬਾ ! ਮਾਵਾਂ ਦੀ