ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਈ ਵੇ ਪੁੱਤ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਐ।

0
230

71690cookie-checkਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਈ ਵੇ ਪੁੱਤ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਐ।