ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਈ ਵੇ ਪੁੱਤ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਐ।

0
240