ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

0
218