ਕੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ?

0
313

ਕੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ?

(1). ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ 7000 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(2). ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ 250 ’ਤੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਦਿਲ 300 ’ਤੋਂ 350 ਗ੍ਰਾਮ (ਭਾਵ 25% ਵੱਡਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(3). ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਔਰਤ 1 ਮਿੰਟ=75 ਵਾਰ ਜਦਕਿ ਮਰਦ 1 ਮਿੰਟ=70 ਵਾਰ)

(4). ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(5). ਮਨੁੱਖ ਖਾਣੇ ’ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਫਤੇ ਗੁਜਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਂਦਰ ’ਤੋਂ ਬਿਨਾ 11 ਦਿਨ ਨਹੀਂ।

(6) ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 300 ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(7). ਦੰਦਾਂ ’ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(8). ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(9). ਜੁੜਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(10). ਇਨਸਾਨੀ ਨੱਕ ’ਚ 50,000 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(11). ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 200 ਨਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

(12). ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਗੁਦਗੁਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਬੀਬੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਮਾਨਸਾ)

(1). ਔਕਟੋਪਸ (ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੇਸਟ ਹੈ।

(2). ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(3). ਛੁਤੁਰਮੁਰਗ (ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਜ ਦੌੜਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ’ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰਗਾ) ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

(4). ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

(5). ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਦੀ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੱਕ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

(6). ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ 80% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(7). ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(8). ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰਿਅ, ਚੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(9). ਕੀੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।

(10). ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ (ਕੋਲਡ ਡਿ੍ਰੰਕ) ’ਚ ਰੰਗ ਮਿਲਾਉਣ ’ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(11). ਗਾਜਰ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(12). ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ (ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ)